Trong đó, có 206 nhà thuốc tư nhân, 203 doanh nghiệp thuốc và 97 nhà thuốc bệnh viện. Số nhà thuốc tham gia có doanh số chiếm 3/4 thị phần của TP.

Theo chương trình, tất cả các nhà thuốc tham gia bình ổn giá phải đạt chuẩn GDP, các điểm bán phải niêm yết giá bình ổn, treo logo thuốc bình ổn

K.N.