Trong số này, cơ quan thuế đã thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.079 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 8.303 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền nợ thuế, đặc biệt là nợ khó đòi tăng mạnh. 

Tổng số tiền thuế nợ của 63 Cục thuế ước tính đến 30-9 là 82.961 tỷ đồng, tăng 9.817 tỷ đồng so với thời điểm 31-12-2017. Nợ không có khả năng thu hồi là khoảng 35.000 tỷ đồng.                               

H.A