Theo đó, một dự án trị giá 2,3 triệu USD do UNDP tài trợ sẽ được triển khai tại Việt Nam nhằm tăng mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng như người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi... trong thời gian tới.

Dự án nhằm kiện toàn hệ thống trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó có hơn 30% là người cao tuổi.

Bên cạnh đó, dự án sẽ nâng mức trợ cấp xã hội, cải thiện mức sống bảo trợ theo đúng nhu cầu, đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện kinh tế của nhà nước

Hải Châu