Theo Thông tư, việc ưu tiên được thực hiện trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gồm dự án đầu tư, mua sắm ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động thuê, mua sắm ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất trong tổng mức đầu tư của dự án.

Sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên phải đáp ứng các tiêu chí chung như  có chi phí sản xuất trong nước đáp ứng quy định ưu đãi theo quy định pháp luật về đấu thầu; do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam sáng tạo hoặc thiết kế hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2.

Hùng Quân