Theo đó, bắt đầu từ tháng 3-2016, việc thanh lọc tên miền bắt đầu được triển khai, VNNIC sẽ thanh lọc khoảng 5.000 tên miền mỗi tuần. Đây chính là cơ chế cho phép các TMTV “đẹp” đã bị một số chủ thể đăng ký giữ chỗ từ lâu nhưng không đưa vào sử dụng được giải phóng.

Từ đó, các chủ thể khác có thể đăng ký lại và đưa vào sử dụng tránh tình trạng lãng phí tài nguyên Internet quốc gia.

H.Thanh