Theo kế hoạch, trước ngày 15/9, các CA phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 06; và cho thiết lập, vận hành chạy thử. 

Từ ngày 15/9, các CA phải đảm bảo duy trì hệ thống hỗ trợ các tiêu chuẩn mới và các tiêu chuẩn cũ để đảm bảo duy trì dịch vụ bình thường của khách hàng; chỉ phát triển thuê bao và cung cấp thiết bị thuê bao mới theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 06.

H.T.