Cùng với sự phát triển kinh tế, việc xâm phạm quyền SHCN cũng gia tăng. Năm 2014, Cục nhận được 1.362 đơn khiếu nại, trong đó có 1.292 đơn khiếu nại về nhãn hiệu, 23 đơn về kiểu dáng công nghiệp, 43 đơn sáng chế, 4 đơn giải pháp hữu ích.

Ngoài ra, Cục cũng nhận được 178 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực và 164 đơn đề nghị huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

K. Vy