Cụ thể, Viện Nghiên cứu cơ khí NARIME đã hoàn thành thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt được Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), Hệ thống cung cấp than (CHS), Hệ thống thải tro, xỉ (AHS). Có thiết bị nhiều doanh nghiệp đã sản xuất được, ngoài NARIME, Công ty Tư vấn xây dựng điện 2, LILAMA chế tạo được Hệ thống lọc bụi tĩnh điện.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cơ khí đã tổ chức lại sản xuất, nâng cao trình độ, năng lực nguồn nhân lực và thiết bị với công nghệ hiện đại để có thể thực hiện công tác nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điện đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá cạnh tranh.

Chủ đầu tư của các dự án điện đã thay đổi nhận thức, mạnh dạn giao các nhà thầu trong nước thực hiện thiết kế, chế tạo một số thiết bị trong các nhà máy...

V. Hân