Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt. Sau 8 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 13 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận đóng góp ý kiến, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đối với một vài ý kiến đi ngược lại đường lối của Đảng đã được khẳng định trong Cương lĩnh và Hiến pháp, Ban chấp hành Trung ương Đảng không tiếp thu các ý kiến này, đồng thời chỉ đạo kiên trì đối thoại, thuyết phục để tạo sự đồng thuận. Đối với những hành vi cố tình phát tán những quan điểm sai trái, Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo kiên quyết bác bỏ.

GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã trực tiếp truyền đạt các kết quả của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu, các đại biểu cần dành thời gian nghiên cứu thêm tài liệu để hiểu sâu, nắm vững các kết luận và nội dung của Hội nghị Trung ương 13 (khoá XI) để phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, chiến sỹ được kịp thời, đảm bảo yêu cầu đề ra. Sau Hội nghị, các đảng bộ cần sớm có kế hoạch tổ chức tốt việc quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, gắn với việc triển khai chương trình công tác Công an năm 2016 và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ, đơn vị…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã trực tiếp truyền đạt các kết quả của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 từ ngày 14 đến ngày 21-12-2015, tại Thủ đô Hà Nội, để bàn về các vấn đề: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác…

Các đại biểu tham gia Hội nghị.
Huyền Chi