5 năm qua, số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra tuy có tăng nhưng tình hình cháy đã được kiềm chế so với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ số vụ cháy lớn trong tổng số vụ cháy năm sau giảm hơn so với năm liền kề; ý thức PCCC của nhân dân đã không ngừng được tăng cao; đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có được kết quả trên, là sự cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên lực lượng PCCC nói chung và của Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng. Nhiệm kì 2010-2015, Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đơn vị đã hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đã làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC, trong đó đã tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, kịp thời xây dựng 1 nghị định, 10 thông tư hướng dẫn thi hành Luật PCCC sửa đổi; không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức PCCC của các tổ chức và nhân dân…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương thành tích của Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng; coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tham mưu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, nhiệm kì tới, Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cần tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước, phân công chi tiết trách nhiệm từ Cục tới địa phương.

Xây dựng chiến lược thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC…

Quang Minh