Đảng bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (KTNV) được thành lập trên cơ sở sát nhập 2 Đảng bộ cơ sở là Đảng bộ Cục KTNV I  và Đảng bộ Cục KTNV. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cục KTNV đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 

Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ và triển khai hiệu quả công tác KTVV, góp phần bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).  

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà cán bộ, đảng viên Cục KTNV đạt được. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Là một đảng bộ mạnh, ngay sau khi triển khai tổ chức bộ máy mới, Đảng ủy, lãnh đạo Cục KTNV đã khẩn trương bố trí, sắp xếp ổn định mô hình tổ chức, hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác. 

Cục KTNV đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới và triển khai hiệu quả công tác KTNV..., tạo cơ sở pháp lý triển khai các biện pháp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ Công an; từng bước đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật trong tình hình mới, góp phần bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục KTNV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Đảng ủy Cục KTNV cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt là Nghị quyết số 51 về “Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong bối cảnh tình hình mới và tới đây là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Xây dựng Đảng bộ Cục KTNV thực sự trong sạch, vững mạnh, là một trong những Đảng bộ đi đầu trong lực lượng An ninh. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự Đại hội.

Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên quan tâm nắm bắt, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, khơi dậy khát vọng làm việc, cống hiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển lực lượng; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tăng cường chú trọng đầu tư cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bố trí đội ngũ cán bộ KTNV hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo và xây dựng lực lượng KTNV từ Bộ đến Công an các địa phương trở thành lực lượng tinh nhuệ, chính quy, cơ động và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII…

Xuân Mai