Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ Cục H45 nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: Đảng ủy và lãnh đạo Cục H45 nhiệm kỳ qua đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng ủy CATW, Đảng ủy Tổng cục HC-KT giao cho. 

Công tác đầu tư XDCB và nhà đất đã có chuyển biến tích cực. Xây dựng cơ sở vật chất, nhà làm việc, doanh trại; trang bị kỹ thuật, điều kiện làm việc, sinh hoạt và môi trường của các đơn vị Công an đã được cải thiện; đã xây dựng quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trong CAND đảm bảo khoa học, hiệu quả; ưu tiên thẩm định, trình duyệt hồ sơ các dự án trọng điểm, quan trọng theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nhà, đất trong toàn lực lượng CAND… 

Đổi mới về nhận thức công tác XDCB và triển khai thực hiện nghiêm túc các bộ luật có liên quan; đã tham mưu, tổ chức tập huấn cho Công an các đơn vị, địa phương về công tác quản lý XDCB và doanh trại, hoạt động thống nhất, hiệu quả. Công tác xử lý hồ sơ đầu tư của Cục H45 được làm tốt cũng đã góp phần giúp việc giải ngân của Bộ Công an luôn đạt kết quả cao…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương, nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ H45 đã có rất nhiều trưởng thành, đổi mới toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Đảng bộ Cục H45 nhiệm kỳ 2015-2020, cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an trong quản lý Nhà nước về XDCB và thống nhất quản lý đất đai trong lực lượng CAND về chung một đầu mối, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ về quyền sử dụng đất. 

Đồng thời, đề ra các chủ trương, giải pháp nâng cao trách nhiệm của từng Chị bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt trong từng chi bộ, thiết thực, mang đúng tinh thần phê bình và tự phê bình; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch về từng vấn đề cụ thể để làm tốt công tác đoàn kết nội bộ; thủ trưởng các đơn vị phải nêu gương để đảng viên, CBCS noi theo; tạo điều kiện cho các đảng viên, CBCS nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Trần Xuân