1. Đối tượng:

- Dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và cơ quan Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ có chức danh chuyên viên, nghiên cứu viên, trợ lý công tác tham mưu của các đơn vị trực thuộc Bộ. Người dự tuyển không quá 45 tuổi.

- Dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND và cơ quan Bộ hoặc lãnh đạo cấp phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương. Người dự tuyển không quá 50 tuổi.

2. Điều kiện dự thi, dự tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

3. Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển, xét tuyển:

- Nhận hồ sơ:

+ Dự tuyển trình độ thạc sĩ: Từ ngày 8/6/2020 đến ngày 19/6/2020.

+ Dự tuyển trình độ tiến sĩ: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 25/9/2020.

- Thi tuyển, xét tuyển:

+ Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Dự kiến từ ngày 16/10/2020 đến ngày 18/10/2020.

+ Xét tuyển trình độ tiến sĩ: Dự kiến từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

Cần biết thêm chi tiết, liên hệ Khoa Đào tạo sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học An ninh nhân dân; Điện thoại: (028) 37242386.

PV