Nhà xuất bản CAND là một trong 5 nhà xuất bản hàng đầu toàn quốc, được đánh giá cao trong công tác định hướng tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, Nhà xuất bản CAND và Công an các đơn vị, địa phương đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ chiến sỹ nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ ANTT…

Trung tướng Bùi Bá Định với đại biểu tại hội nghị. Ảnh (Minh Thắng).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Bá Định biểu dương thành tích đã đạt được của Cục Công tác chính trị, Nhà xuất bản và Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó tổng cục trưởng nhấn mạnh, thế lực thù địch lợi dụng sự bùng nổ của thông tin điện tử, để xen vào đó những nội dung phá hoại tư tưởng. Vì vậy xây dựng văn hoá đọc là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Bộ Công an xây dựng thư viện hiện đại, Công an các đơn vị, địa phương phải xây dựng thư viện, tủ sách. Đề nghị Cục Công tác chính trị và Nhà xuất bản tham mưu, để quy định cán bộ chiến sỹ ở mỗi cấp phải đọc bao nhiêu trang sách mỗi năm.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương phải đặc biệt quan tâm xây dựng các thiết chế văn hoá CAND, xây dựng văn hoá đọc trong CAND, đẩy lùi thông tin mạng độc hại, thực hiện quy định của Bộ Công an, về công tác xuất bản phải thông qua Nhà xuất bản CAND.

Nhà xuất bản cần nâng cao trách nhiệm, đảm bảo tiến hành công tác xuất bản, đảm bảo nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất, chăm lo nội dung sách phong phú và có giá trị, phục vụ nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ chiến sỹ.

Quốc Phòng-Văn Thịnh