Khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã nêu khái quát các mặt công tác của Thanh tra Tổng cục Cảnh sát.

Tại Hội nghị tập huấn, các báo cáo viên của Thanh tra Bộ Công an tập trung hướng dẫn, giới thiệu cho các học viên những nội dung cơ bản về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra hành chính trong CAND; các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt đi sâu phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 3-10-2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định 91/2013/NĐ-CP ngày 12-8-2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND; phổ biến một số Thông tư của Bộ Công an như: Thông tư 68/2013/TT-BCA ngày 26-12-2013 hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong CAND và một số nội dung quan trọng khác...

Tạ Quang Tuấn