Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội với nhiều hình thức phong phú và cách làm sáng tạo đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Tổ chức Đoàn trong CAND được củng cố vững mạnh. Hoạt động của Đoàn đã góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và XDLL CAND.

Thực hiện Chỉ thị số 03CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên trong CAND, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW yêu cầu Đảng ủy các đơn vị và Công an các địa phương chú trọng thực hiện tốt 7 nhiệm vụ. Trong đó, cần chỉ đạo tổ chức Đoàn hoạt động theo chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Tổ chức Đoàn cần tiếp tục giáo dục, động viên, cổ vũ mạnh mẽ ĐVTN xung kích trong công tác, chiến đấu, học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới; cải tiến phương pháp làm việc, gương mẫu trong rèn luyện tư cách; đi đầu trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Chú ý đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp đánh giá thi đua, khen thưởng trong các hoạt động Đoàn theo hướng khách quan, thực chất...

C.G.