Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã quán triệt, triển khai các nội dung chính của Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Công an; trình bày tóm tắt các báo cáo sơ kết công tác xây dựng lực lượng  CAND, công tác thanh tra, công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND và báo cáo chuyên đề "Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra" trong Tổng cục.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017 và Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đề ra. 

6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng, tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện khối lượng công tác lớn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra và nhiều công tác đột xuất khác.

Đặc biệt, Tổng cục đã kịp thời tham mưu, đề xuất tổ chức tốt việc quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của lực lượng CAND đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương; tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho CBCS, đặt nền móng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của cấp ủy, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ huy; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chú trọng công tác, giám sát, sơ kết, tổng kết, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chủ động nắm và giải quyết tư tưởng CBCS gắn với thực hiện chế độ chính sách cán bộ nên đã động viên được CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày tóm tắt các báo cáo sơ kết công tác xây dựng lực lượng  CAND

Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo của Tổng cục, kiểm điểm, đánh giá sâu sắc tình hình, kết quả công tác XDLL CAND 6 tháng đầu năm 2017; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát... từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ của năm 2017 đã đề ra...

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Tổng cục Chính trị CAND trong 6 tháng đầu năm 2017.

Bày tỏ nhất trí cao với những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 mà Tổng cục Chính trị CAND đã đề ra, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong lực lượng CAND nói chung, trong Tổng cục Chính trị CAND nói riêng theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để Đảng bộ Công an Trung ương là đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND

Một nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Công an đang triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo mà Tổng cục Chính trị CAND cùng toàn lực lượng cần thực hiện nghiêm túc đó chính là kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phải công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đi đôi với việc thực hiện tốt chính sách cán bộ; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND. Bên cạnh đó, cần đánh giá lại việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" tại các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; trao Bằng khen của Bộ Công an cho Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Trong công tác giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, hệ thống các trường tính toán quy mô các trường, học viện trong CAND cho phù hợp với điều kiện thực tế... 

Trước mắt, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7-2017, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm thì cần đẩy mạnh công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công, thân nhân người có công, thương binh, thân nhân liệt sỹ nói chung, trong CAND nói riêng...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; trao Bằng khen của Bộ Công an cho Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Anh Hiếu