Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị. 

Cùng dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, nguyên Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; đại diện các Vụ, Cục chức năng Bộ Công an. Đại tá Bùi Quang Chi, Phó Cục trưởng phụ trách Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác

Năm 2017, Đảng ủy, lãnh đạo Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ, đơn vị. Tham mưu phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quan trọng về công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức quần chúng được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Tập thể CBCS toàn Cục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và dân vận của lực lượng CAND  được đẩy mạnh, đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả tích cực. Xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến có hiệu quả, được nhân rộng theo từng vùng lĩnh vực, khu dân cư, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ( PCTP), đảm bảo TTATXH, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho tập thể Phòng Tuyên truyền (Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ)

Bên cạnh đó, được sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đổi mới, với nhiều nội dung thiết thực, nhờ đó chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được nâng lên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào lĩnh vực bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Ghi nhận đánh giá cao thành tích Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được năm 2017, đồng tình với 7 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm công tác năm 2018 mà Cục đã đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2018 tiếp tục là “Năm công tác cán bộ”, “Cán bộ nào phong trào ấy”, bởi vậy Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Bộ trưởng, đặc biệt là Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 vừa qua.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Nguyễn Hải Trung trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND cho Phòng phụ trách Công an xã

Đảng ủy, lãnh đạo Cục cần bám sát nhiệm vụ chương trình công tác trọng tâm năm 2018 về XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng triển khai công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Đề xuất Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an xã, Dân quân tự vệ, dân phòng, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT ở cơ sở trong tình hình mới”. 

Chú trọng đổi mới nội dung cũng như hình thức công tác dân vận, công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, để nhân dân nhận thức rõ quyền và trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Về chủ trương của Bộ Công an về Tăng cường Công an chính quy xuống xã để tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đòi hỏi của nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay, tuy nhiên để thực hiện tốt chủ trương này, Bộ Công an đang nghiên cứu xây dựng để triển khai có lộ trình. 

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an xã trong đảm bảo ANTT ở cơ sở, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị tiếp tục quan tâm kiện toàn, củng cố lực lượng Công an xã để hoạt động của lực lượng này ngày càng chất lượng, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ trong CAND để tham mưu cho Bộ Công an có phương án kiện toàn, sắp xếp, luân chuyển, lựa chọn những CBCS có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và có tâm huyết làm công tác XDPT, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí Đảng bộ, CBCS Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao.

Tâm Phạm