Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an báo cáo với đồng chí Thứ trưởng một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nghiên cứu chiến lược; nghiên cứu lý luận Công an nhân dân (CAND); công tác quản lý và nghiên cứu khoa học; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nội dung Bách khoa thư CAND. Sưu tầm và hệ thống hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về an ninh, trật tự (ANTT) từ năm 1945, in thành sách chuyên khảo phục vụ công tác nghiên cứu cho toàn lực lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm để truyền tải những vấn đề khoa học và chiến lược của lực lượng Công an...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực thời gian tới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến tình hình ANTT của đất nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Thời gian tới, lực lượng CAND nói chung, Viện Chiến lược và Khoa học Công an nói riêng cần triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục đổi mới toàn diện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Năm năm tới, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước là rất nặng nề; đòi hỏi lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Với vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược, Viện Chiến lược và Khoa học Công an phải dự báo được những nhân tố mới tác động đến tình hình công tác Công an để phục vụ tốt nhất công tác chiến lược trong toàn lực lượng CAND.

Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an báo cáo với đồng chí Thứ trưởng một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận Công an nhân dân.

Từ kết quả nghiên cứu tổ chức công tác nghiên cứu lý luận trong thời gian qua, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, công tác quản lý.

Năm 2016 và những năm tiếp theo, cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, vị thế của Viện trong các mặt công tác Công an; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học dân chủ, bình đẳng, nghiêm túc, nghiên cứu lý luận để những đồng chí có tâm huyết, có trình độ trong nghiên cứu khoa học thực sự được phát triển. Xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên và chú trọng công tác đào tạo cán bộ. Chủ động duy trì tốt cơ chế phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND, phục vụ công tác chuyên môn gắn với công tác hợp tác quốc tế... Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị, đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác chuyên môn, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Bộ Công an.

Anh Hiếu