Trung tướng, PGS, TS Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng, PGS, TS Bùi Quảng Bạ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh là những người hướng dẫn khoa học.

Với đề tài "Quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - thực trạng và giải pháp", luận án đã phân tích, giải quyết được những vấn đề cơ bản, chủ yếu về lý luận và thực tiễn.

Đồng thời luận án đưa ra một số dự báo và trình bày hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong điều kiện Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoạt động trên là một biểu hiện của sự tăng cường và hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

PV