Thanh tra các Bộ, ngành Khối II gồm 7 đơn vị: Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Tư pháp và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

Các đại biểu dự Hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2016.

Tại lễ ký giao ước thi đua, các đơn vị trong Khối cùng thống nhất đẩy mạnh công tác thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2016. 

Theo đó, một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được Khối đề ra như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của ngành; việc thực thi công vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, bố trí lực lượng và các điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực công tác; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; củng cố, kiện toàn tổ chức đảng các cấp, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Khối trưởng Thanh tra các Bộ, ngành Khối II mong muốn các đơn vị trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016.

Phan Anh – B.B.