Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn và các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND, Luật CAND là Bộ luật cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, thể chế hóa đường lối, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Công an.

Lớp tập huấn này sẽ được nghe bốn chuyên đề lớn là: giới thiệu nội dung cơ bản của Luật CAND; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật CAND; Luật CAND và các văn bản chỉ đạo triển khai Luật CAND; các văn bản hiện hành về tổ chức, hoạt động của CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn nêu rõ sáu yêu cầu để lớp tập huấn chuyên sâu Luật CAND lần này đạt kết quả tốt và triển khai kịp thời, hiệu quả tại các địa phương. Nghiên cứu sâu Luật CAND, nắm vững các điều quy định của Bộ luật để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong thực tiễn công tác, có những vấn đề khó khăn trong thực hiện hoặc phát hiện những sơ suất trong các điều luật phải kịp thời kiến nghị bổ sung để Bộ luật CAND ngày một hoàn thiện hơn.

Trước mắt, phải xác định được những nội dung cơ bản của công tác xây dựng lực lượng CAND; điều chỉnh lực lượng một cách khoa học đúng ngành nghề đào tạo nhằm kiện toàn tổ chức để phát huy sức mạnh của toàn lực lượng. Cần thiết sẽ tổ chức phổ biến Luật CAND, Luật ANND sâu rộng trong cộng đồng để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, nâng cao hơn nữa hiệu lực công tác Công an…

Phương Nam