Học viên lớp tập huấn lần này được phổ biến chuyên sâu về nội dung cơ bản của Luật Đặc xá và các văn bản thi hành. Nhất là những nội dung cơ bản của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù.

Xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh năm 1993 nhằm bổ sung và tạo ra công cụ pháp lý có hiệu lực để tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người bị kết án tù, khắc phục một bước những bất cập, khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm; từng bước thực hiện lộ trình cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Đảng

PV