Đây là hội thảo nhằm đánh giá tình hình tội phạm về ma tuý ở Việt Nam hiện nay, những diễn biến, đặc điểm mới của tình hình tội phạm về ma tuý trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế. 

Từ đó, đánh giá kết quả của công tác phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma tuý, phân tích những khó khăn, vướng mắc của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trong đấu với loại tội phạm này. Trên cơ sở đó, kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về ma tuý trong tình hình mới.

Toàn cảnh cuộc hội thảo.

Kỷ yếu Hội thảo gồm những bài viết cả các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ thực tế, các nhà khoa khọc nghiên cứu sâu về nhiều phương diện; trên bình diện rộng cả về lý luận và thực tiễn cũng như kinh nghiệm quốc tế trong phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma tuý trong bối cảnh hội nhập quốc tế…

Hội thảo tập trung đi sâu, trao đổi nhiều nội dung quan trọng. Đó là, nhận diện tình hình tội phạm về ma tuý thế giới và trong nước; phân tích đặc điểm tình hình tội phạm về ma tuý trên thế giới tác động đến tình hình tội phạm về ma tuý ở Việt Nam, cũng như công tác đấu tranh của lực lượng chức năng đối với loại tội phạm này. 

Từ việc phân tích, đánh giá kết quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý ở Việt Nam thời gian qua, Hội thảo tập trung vào việc đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa trong tình hình mới.

Theo đánh giá, kết quả của Hội thảo sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện những tri thức về công tác phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma tuý, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của lực lượng Cảnh sát chuyên trách; góp phần nâng cao hiệu qủa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Vũ Linh