Tạp chí Lý luận chính trị CAND ra đời với mục đích tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của lực lượng Công an về công tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và những vấn đề thực tiễn trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Đồng thời là diễn đàn trao đổi, vạch trần những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc nhằm bảo vệ tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long trao quyết định hoạt động của Tạp chí Lý luận chính trị cho đại diện Hội đồng chỉ đạo biên tập .

Tạp chí đăng tải các kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học của giáo viên và học viên; thông tin những những kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng CAND. Tạp chí Lý luận chính trị CAND được phát hành 1 tháng/1 kỳ, số lượng 80 trang, phát hành 2.000 bản/kỳ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định: “Sự ra đời của Tạp chí Lý luận chính trị công an nhân dân là một bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành về chất của Học viện Chính trị CAND. Tạp chí đủ độ tin cậy uy tín về mặt chính trị đối với không chỉ lực lượng Công an mà còn đối với Đảng, đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ con đường, lý tưởng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn”.  

Trần Hằng