Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng, Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chủ trì Hội nghị.  

Cùng dự về phía Bộ Công an có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Báo CAND, Trung tâm Phát thanh Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND và Tạp chí CAND. Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Tuyên giáo, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ...

Đại tá Nguyễn Hải Trung phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND,  Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương do, nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp: 

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 09/CTR- BCA- BTGTW, giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Công tác Chính trị, Tổng cục Chính trị CAND, Vụ Tuyên truyền đã chủ động tham mưu, giúp lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện các nội dung, chương trình phối hợp công tác; xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, các đơn vị thuộc Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; thường xuyên theo dõi, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp công tác.

Trong năm 2017, các đơn vị của hai cơ quan luôn chủ động phát hiện và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương duy trì, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an và nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tạo sự chủ động trong công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc. 

Các hoạt động phối hợp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, trách nhiệm cao, đảm bảo đúng tiến độ và đem lại hiệu quả thiết thực, mang nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thông qua các hoạt động phối hợp, tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp được Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện, tình hình đơn vị, địa phương đã đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cán bộ chiến sỹ CAND, trong việc thực hiện công tác tuyên giáo và công tác Công an...

Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện công tác tuyên giáo; thực hiện các chương trình hành động về công tác tuyên giáo của các cấp ủy Đảng, góp phần triển khai thực hiện công tác tuyên giáo. 

Thông qua thực hiện chương trình phối hợp đã phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các phong trào xây dựng lực lượng xây dựng CAND trong sạch vững, mạnh; xây dựng hình tượng người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.  

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị Đại tá Nguyễn Hải Trung và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đều thống nhất về những kết quả đã đạt được trong một năm ký chương trình phối hợp. 

Qua một năm, chương trình triển khai đạt được nhiều kết quả nổi bật ở 7 nội dung. Đó là đã tổ chức phối hợp tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng; triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ban chỉ đạo 94. Trong việc định hướng dư luận; trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên; tuyên truyền các tấm gương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến...

Đại tá Nguyễn Hải Trung và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cùng thống nhất những tồn tại hạn chế; diễn biến phức tạp về tình hình tư tưởng, chính trị, xã hội – vấn đề lòng dân; những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự. 

Đại diện hai đơn vị đã xác định nội dung nhiệm vụ phối hợp trong năm tới, là bước mở đầu có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên giáo và an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của Đảng. 

Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn sự phối hợp giữa hai đơn vị; giữa Công an các đơn vị, địa phương với ngành tuyên giáo các cấp sẽ ngày càng chặt chẽ, thường xuyên theo chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể và hình thức tổ chức thực hiện phong phú, sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; cổ vũ, động viên các ngành, các tầng lớp nhân dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; đấu tranh có hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch... tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Sau khi nêu rõ một số kết quả đạt phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương 94 với Bộ Công an trong công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, sai trái, thù địch, phản động, đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Chánh Văn phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương 94, đã đề xuất 7 kiến nghị để xây dựng các phương án, biện pháp cụ thể, có hiệu quả đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó có việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an có thể đề xuất cơ chế, đường dây nóng để kịp thời tập hợp, cung cấp thông tin liên quan một cách chính xác các vụ việc phức tạp, nhạy cảm cho Ban Chỉ đạo Trung ương 94 để phối hợp; việc phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an trong việc phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội Internet để chống phá Đảng và Nhà nước; phối hợp với Cục An ninh thông tin truyền thông, Tổng cục An ninh định hướng, thông tin kịp thời trước những vấn đề mới, phức tạp; định hướng đúng những vấn đề nóng được xã hội quan tâm...
Xuân Mai