Trung tướng, TS. Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh trong và ngoài lực lượng CAND…

GS.TS Trương Giang Long chủ trì thảo luận tại hội thảo.

Trình bày Đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, cho biết, lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, LLVT đã thực hiện các chủ trương, đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, tấn công làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định trưởng thành và chiến thắng của LLVT nhân dân Việt Nam nói chung và của Quân đội nhân dân (QĐND), CAND nói riêng.

Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng tìm mọi thủ đoạn để tán phát, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, công kích sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục tung ra những luận điệu đòi “phi chính trị hóa” LLVT nhân dân Việt Nam. Thực chất âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” LLVT là nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND và CAND, làm cho hai lực lượng trọng yếu này không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ý thức được vấn đề đó, Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng CAND giao cho Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội thảo khoa học này. Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 30 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND cùng nhiều ý kiến tham gia, đóng góp…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu tại hội thảo.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu hoan nghênh Học viện Chính trị CAND đã sớm triển khai tổ chức hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực hiện trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và tình hình an ninh trật tự trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động mạnh và đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của đất nước.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nêu rõ, về cơ sở lý luận, việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với LLVT là tất yếu, khách quan. Lịch sử phát triển của nhân loại từ khi có giai cấp, nhà nước đến nay cho thấy, không bao giờ và chưa khi nào có cái gọi là LLVT “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”, “không can dự vào chính trị”… LLVT nhân dân là một trong những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, có vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, thể hiện tập trung ý chí, nguyện vọng của lực lượng lãnh đạo xã hội và của toàn dân, nên việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT là cần thiết.

Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ, khó khăn thách thức không nhỏ. Trong khi đó, công tác đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, chống âm mưu và hoạt động “phi chính trị hoá” LLVT vẫn còn những hạn chế, tồn tại. “Trước thực tiễn đó, việc tiến hành đánh giá, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hoá” LLVT nhằm chống phá cách mạng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hoá” LLVT là vấn đề mang tính thời sự, có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết hơn bao giờ hết” – đồng chí Thứ trưởng Thường trực nêu rõ.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị các nhà khoa học và các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận sâu hơn về vấn đề này, đặc biệt chú trọng những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng hội nhập quốc tế để tiến hành các hoạt động “phi chính trị hoá” LLVT; hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm tác động LLVT thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và chia rẽ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ LLVT. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ của công tác lý luận là phải sớm cụ thể hoá quan điểm Đại hội XII của Đảng bằng các chủ trương, chính sách, cơ chế cụ thể nhằm xây dựng QĐND, CAND đoàn kết, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Đây là cách tốt nhất để đập tan các âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hoá” LLVT nhân dân của các thế lực thù địch.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Sau hội thảo này, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Học viện Chính trị CAND thông báo nội dung hội thảo cho Công an các đơn vị, địa phương, nhấn mạnh các chủ trương, biện pháp để các đơn vị trong ngành Công an quan tâm hơn nữa, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sỹ về âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hoá” LLVT của các thế lực thù địch. Đối với Học viện Chính trị CAND cần tiếp thu, phát triển những kết quả đạt được trong hội thảo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND…

Hội thảo diễn ra trong không khí thẳng thắn, đã lắng nghe những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tập trung làm rõ chủ đề đặt ra. Điển hình là các ý kiến phát biểu của GS.TS Triết học Hoàng Chí Bảo, PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng…

Quỳnh Vinh