Đại tá Vũ Ngọc Dũng, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả nghiên cứu đề tài; trong đó nêu rõ: Trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan, toàn bộ các hoạt động chi viện An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để làm sáng tỏ những chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác chi viện.
Khẳng định hiệu quả và sự đóng góp to lớn của công tác chi viện An ninh miền Nam đối với sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân (CAND), góp phần vào thắng lợi cuả cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng chi viện; rút ra những vấn đề mang tính quy luật, những bài học lịch sử trong công tác xây dựng lực lượng CAND…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Quang Bền ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc; đánh giá cao sự tham gia, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả của các thành viên Hội đồng đối với đề tài. Đặc biệt là sự đóng góp trí tuệ của các đồng chí trong Ban cố vấn. Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị, để công trình hoàn thành với chất lượng cao hơn, Ban Chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng; tiếp tục bổ sung, chỉnh lý, hoàn chỉnh đề tài, phục vụ Ban Chỉ đạo Tổng kết của Bộ nghiên cứu, biên soạn đề tài chính Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu đề tài Tổng kết lịch sử công tác chi viện An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) đạt loại xuất sắc.

Hiếu Xuân