Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận, ý kiến đóng góp thiết thực của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường trên cả nước xoay quanh vấn đề xây dựng văn hóa ứng xử trong lực lượng. Các đại biểu đã tập trung phân tích xác định: Quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường phải xác định rằng, ngay cả khi tiếp xúc với đối tượng vi phạm pháp luật, nhưng đó là người dân vi phạm với pháp luật Nhà nước, chứ không phải vi phạm với ngành Công an hay vi phạm với cán bộ chiến sỹ. Do đó dù họ phạm tội thì quá trình tiếp xúc làm việc, mỗi cán bộ chiến sỹ phải tuyệt đối tôn trọng quyền con người của công dân...

Có ứng xử tốt với người dân và cơ quan chức năng thì người dân mới dám nói, dám cung cấp những điều là sự thật, từ đó mới có tài liệu để xử lý vi phạm. Những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường có được phản ánh với Cảnh sát PCTP về môi trường hay không phụ thuộc vào thái độ ứng xử của mỗi cán bộ chiến sỹ. Làm sao để người dân tin, để tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của người dân, khi đó mới có thể thu thập được tài liệu và có cơ sở để áp dụng các biện pháp đấu tranh xử lý.

Thái độ và văn hóa ứng xử CBCSä Công an có vai trò quan trọng để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân.

Đ.Thắng