Đây là hành lang pháp lý vững chắc bảo vệ người dân trên không gian mạng và nhận diện, nhiệm vụ của bản thân gắn với công tác tuyên truyền đưa Luật an ninh mạng phát huy hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện đến với các tầng lớp quần chúng nhân dân trong xã hội.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển với cải cách công nghiệp 4.0, không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người; đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, ý thức được bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm các đối tượng xấu, ngoài ra, cũng kịp thời chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót để tăng cường và nâng cao chất lượng các bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản động, cách phòng, chống thông tin xấu độc, sai sự thật, chống Nhà nước và trách nhiệm xây dựng không gian mạng lành mạnh; bảo vệ thông tin cá nhân.... Trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn cuộc sống và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.


Phan Linh