Trong những năm gần đây, hoạt động tôn giáo ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân, tín đồ phật tử tuân thủ pháp luật, pháp lệnh về tôn giáo, tín ngưỡng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện mục tiêu về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động lấy địa bàn Nghệ An để lợi dụng vấn đề tôn giáo khai thác, hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo, chia rẽ đồng bào theo các tôn giáo khác với Đảng, Nhà nước, với ý đồ tách hoạt động tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước và tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ...

Với tinh thần xây dựng, khoa học, sát thực tế và có tính khả thi, ngoài 12 báo cáo tham luận, hội thảo đã được các nhà khoa học, lãnh đạo - quản lý, các cán bộ thực tiễn của các ban, ngành, đoàn thể cùng thẳng thắn trao đổi, đi sâu làm rõ thực trạng về an ninh trật tự trên lĩnh vực tôn giáo; đồng thời làm rõ nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước, từ đó rút ra những kết luận khoa học thực sự có giá trị, nêu ra nhiều giải pháp, góp phần làm rõ nhiều yếu tố trong quản lý Nhà nước về ANTT trên lĩnh vực tôn giáo.

Hội thảo lần này là dịp để các nhà khoa học, lãnh đạo - quản lý, các cán bộ thực tiễn của các ban, ngành, đoàn thể chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên lĩnh vực tôn giáo... với mục tiêu tổng quát là xây dựng các luận cứ khoa học và đề ra các giải pháp có tính khả thi, nhằm góp phần nâng cao hoạt động công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên lĩnh vực tôn giáo ở tỉnh Nghệ An; đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước.

Minh Khôi