Do đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phải quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện, đề cao tinh thần trách nhiệm, vì sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên và sự trong sạch, vững mạnh của nội bộ Đảng.

Đại hội XIII của Đảng dự kiến sẽ diễn ra vào quý I năm 2021. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Phương châm của Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với chủ đề là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, của dân tộc, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, khích lệ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhận thức rõ về vấn đề trên, thời gian qua, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã triển khai đồng loạt các lực lượng, phương tiện, công tác, biện pháp tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, qua đó góp phần hạn chế các biểu hiệu tiêu cực. Tham mưu các cơ quan, ban, ngành xây dựng hành lang pháp lý, chế tài thực hiện các quy định, quy chế quản lý cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cũng chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại, đe dọa xâm hại an ninh chính trị nội bộ; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN ở nước ta.

Đồng thời, lực lượng An ninh chính trị nội bộ coi trọng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đơn vị trong sạch, đoàn kết, vững mạnh. Thông qua đó, đảm bảo an toàn, trong sạch, vững mạnh của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt cả về kinh tế, xã hội và quản trị. Cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Các nước nỗ lực điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới. Do đó, để đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ CATW, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã, đang tập trung làm tốt các công tác trọng tâm sau:

Một là, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, ban, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, làm cho cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên nhận thức thấu đáo về biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nguyên nhân, điều kiện nảy sinh và tính chất nguy hiểm, hậu quả, tác hại của nó, tính cấp thiết của cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm chính trong giải quyết vấn đề chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị mình.

Hai là, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ nhất là vấn đề liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ; tăng cường các biện pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động; trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh an toàn việc tổ chức đại hội đảng các cấp, trong đó tập trung bảo vệ đường lối, nhân sự đại hội, bảo vệ bí mật nhà nước, xử lý các vụ việc phức tạp có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức và nhân sự đại hội.

Bốn là, tham mưu, phối hợp cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng hành lang pháp lý, chế tài thực hiện các quy định, quy chế như: Kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, trao đổi, cung cấp thông tin, quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài. Có quy định cụ thể trong quản lý cán bộ, đảng viên tham gia góp ý, kiến nghị chủ trương, chính sách; hoan nghênh những ý kiến tâm huyết mang tính xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc tham gia góp ý, kiến nghị để gây rối nội bộ. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức công tâm trong xem xét, đánh giá cán bộ, thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, điều chuyển đúng nguyên tắc, quy định đảm bảo đoàn kết nội bộ.

Năm là, tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn của Đảng về việc tổ chức đại hội các cấp như: Chỉ thị 35-CT/TW, Kết luận 60-KL/TW, Hướng dẫn số 26-HD/B TCTW… Phối hợp làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hoá,văn nghệ. Chấn chỉnh tình trạng báo chí đưa thông tin sai lệnh để kẻ địch lợi dụng phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ nội bộ Đảng và Nhà nước; báo chí phải thực sự là cơ quan ngôn luận của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là những giá trị cao đẹp.

Nguyễn Dũng