Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã báo cáo về quy mô, hiệu quả việc quản lý, khai thác sử dụng các Trung tâm vào việc huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các Trung tâm huấn luyện khẳng định: 

Trong những năm qua, công tác quy hoạch đầu tư xây dựng các Trung tâm huấn luyện đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ trong Công an nhân dân được tiến hành đồng bộ, đạt chuẩn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và chính quy, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc gia; tiếp cận từng bước với thành tựu giáo dục, đào tạo hiện đại của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần bố trí, rà soát lại các quy mô xây dựng, hoạt động Trung tâm huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của lực lượng Công an, gắn với từng lực lượng, vùng, miền; đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Quy hoạch, quy mô đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ phải đảm bảo các tiêu chí quy định về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước, ngân sách của Bộ Công an. 

Bên cạnh đó chú trọng việc nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy, đào tạo tại các Trung tâm huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ hướng tới đáp ứng các yêu cầu quốc tế, chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam nói chung và của lực lượng Công an nhân dân nói riêng; tiếp thu được những kỹ năng, phương pháp giáo dục, đào tạo, huấn luyện của các cơ sở đào tạo tiên tiến của các nước để áp dụng và công tác đổi mới; nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện trong Công an nhân dân…

Anh Kim