Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã tích cực tham gia cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT; hoàn thiện tổ chức theo quy định của Bộ Công an; Tham mưu cho Bộ có Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ CAND. 

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ gắn với các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng an ninh, cảnh sát tại các đơn vị, địa phương. 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận đăng ký, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ nghiệp vụ đúng quy định; tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kịp thời các mặt công tác nghiệp vụ, công tác chỉ huy chỉ đạo của các cấp công an và yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định. 

Tiếp nhận hơn 2 triệu lượt yêu cầu điều tra phục vụ công tác nghiệp vụ, bảo vệ chính trị nội bộ. Qua tiếp nhận, tra cứu hàng nghìn vân tay, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã phát hiện 67 đối tượng vụ án, giúp cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 5 lượt tập thể, 29 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những kết quả, thành tích lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh đến tình hình trong nước, thế giới có nhiều thuận lợi, khó khăn, trong đó cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có đã và đang tác động mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc, cách thức giao tiếp. Chính vì vậy, việc việc ứng dụng CNTT trong công tác Công an nói chung, công tác hồ sơ nghiệp vụ nói riêng là rất quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu.

Để làm được điều đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Cục Hồ sơ nghiệp vụ phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trước mắt là phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Công an vừa qua.

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định 01 ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác hồ sơ nghiệp vụ, trong đó chú ý nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng các thành tự của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu; thực hiện tốt việc cập nhật, chuyển đổi, truyền báo, đồng bộ dữ liệu giữa Cục Hồ sơ nghiệp vụ với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ của Công an địa phương. Triển khai hiệu quả dự án xây dựng Trung tâm thông tin tội phạm, góp phần đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ ngày càng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục cải cách hành chính, giảm phiền hà trong công tác tiếp nhận, xử lý, khai thác, cung cấp thông tin, đăng ký hồ sơ. Tập trung tham mưu hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác hồ sơ nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ, tạo hành lang pháp lý thực hiện thống nhất trong cả nước.

Làm tốt công tác cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANQG, TTATXH , đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tiếp nhận, xử lý, khai thác, cung cấp thông tin, đăng ký hồ sơ phải được cải cách, giảm thiểu các thủ tục hành chính gây phiền hà, bảo đảm 3 giảm (thời gian, chi phí, giấy tờ). Chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ là công tác hồ sơ, lưu trữ...

Phương Thuỷ