Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần kiệm, liêm chính, tận tụy trong các mặt công tác Công an; nhiều mô hình, phần việc sáng tạo, hiệu quả đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người CAND noi gương Bác, đẹp trong lòng nhân dân...

Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động

Ngày 12-9-2016, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 28 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đồng thời coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sỹ (CBCS) CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến trong toàn lực lượng, các hội nghị học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm quán triệt, học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho CBCS trong học tập và làm theo Bác. 

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn giúp dân làm nhà.

100% Công an đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai với trên 500 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng hằng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại đơn vị, địa phương.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện một số việc cần làm ngay, trong đó chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” trong toàn lực lượng, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết và 19 biểu hiện gắn với tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện. 

Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên gắn với học tập chuyên đề hằng năm. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm điểm phê bình và tự phê bình; “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”; xây dựng nhân cách người cán bộ Công an theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được coi là giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 

Qua 2 năm triển khai, đã có 52/63 Công an tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an triển khai thực hiện; 123 Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương ban hành Nghị quyết chuyên đề; đồng thời, ký Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, trong đó có nội dung phối hợp tuyên truyền về Cuộc vận động tại các hội nghị báo cáo viên của địa phương; trên 3.000 buổi nói chuyện chuyên đề về học tập, làm theo Bác.

Lực lượng CAND đã xây dựng hoàn thiện và bổ sung chuẩn mực đạo đức người chiến sĩ Công an cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong giai đoạn hiện nay. 

Trong đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công an xây dựng bộ Chuẩn mực đạo đức “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công an tỉnh Đắc Lắc xây dựng hình ảnh người CAND mẫu mực, vì nhân dân phục vụ; Công an tỉnh Quảng Ninh với Quy tắc ứng xử “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Quảng Ninh cùng Nụ cười Hạ Long”; cùng nhiều đơn vị “Tiết kiệm theo gương Bác”, “Ứng xử tốt, trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ”… 

Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức và văn hóa giao tiếp, ứng xử trong CAND đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong, giao tiếp, văn hóa ứng xử của CBCS Công an.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân

Quán triệt nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, ngày 20-1-2019, Đảng uỷ Công an Trung ương đã ban hành Quy định số 01 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; “phát động đi đôi với hành động”; “nói đi đôi với làm”; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy “xây” làm chính… 

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị xác định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tự giác học trước, làm theo trước. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Siết chặt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND, quy chế làm việc, quy trình công tác của cán bộ, đảng viên.

Các đơn vị báo chí trong CAND, trang thông tin điện tử và Chuyên mục “An ninh trật tự” của Công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện; duy trì chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, bài viết; xây dựng các phóng sự, tài liệu; biên soạn và phát hành những ấn phẩm về học tập và làm theo Bác. 

Trên 3.000 ấn phẩm, tác phẩm; trên 10.000 tin bài tuyên truyền đậm nét gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về hoạt động của lực lượng Công an và những chiến công thầm lặng, những hy sinh mất mát, tạo sức lan toả về hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị; Nghị định số 01 ngày 6-8-2018 của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác Công an. 

Tập trung cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đồng thời thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy đảm nhận các chức danh Trưởng, Phó Công an xã. 

Chủ động phối hợp, nắm tình hình, dự báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành có chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ nội bộ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đã triệt phá gần 3.000 băng, nhóm tội phạm, điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Các đơn vị trong CAND đã tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên 1.200 tỷ đồng: Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND cấp hơn 36 tỷ đồng cho các hoạt động tình nghĩa; Công an các đơn vị, địa phương gần 1.000 tỷ đồng; Báo CAND: 16 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên Bộ Công an: 100 tỷ đồng, Công Đoàn CAND trao tặng 50 “Mái ấm công đoàn”; đoàn viên, hội viên hiến trên 20.000 đơn vị máu… 

Qua đó đã tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân, xây dựng hình ảnh người CBCS Công an gần gũi, thân thiện với nhân dân. 

Từ năm 2016 đến Quý I-2019 có 29 CBCS Công an hy sinh, hơn 1.000 đồng chí bị thương trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hoá tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì bình yên cuộc sống.

Tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao 99 Cờ thi đua “Sáu điều Bác Hồ dạy”, hơn 300 Bằng khen tập thể, gần 500 Bằng khen cá nhân và tôn vinh 70 điển hình tiêu biểu; trên 1.000 Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an các địa phương tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo Bác. Năm 2019, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 130 tập thể và 130 cá nhân, tuyên dương 50 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quỳnh Vinh