Những năm qua, Tổng cục HC-KT đã có nhiều nỗ lực, trưởng thành vượt bậc cả về tổ chức, biên chế, trình độ, phương pháp làm việc; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế trong CAND; tham mưu kiện toàn hệ thống văn bản pháp quy phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật CAND; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; từng bước kiện toàn tổ chức và cán bộ trực tiếp làm công tác pháp chế, góp phần thể chế hóa đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác HC-KT CAND.

Lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho cán bộ Tổng cục HCKT.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT với đại biểu và cán bộ làm công tác pháp chế Tổng cục HC-KT qua các thời kỳ.

Thời gian tới, để công tác pháp chế của Tổng cục HC-KT đạt được hiệu quả cao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm công tác pháp chế cần tiếp tục tham mưu, nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, từng bước hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về HC-KT, phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong mọi tình huống. Đồng thời, kiện toàn bộ máy tổ chức, bồi dưỡng cán bộ theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ làm công tác pháp chế, nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao...

Hiếu – Xuân