Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 do Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh phát động, tại buổi lễ, lãnh đạo đơn vị đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCS trong đơn vị các nội dung trọng tâm, như: Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, điều lệnh CAND; nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; nâng cao ý thức kỷ luật, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc với phương châm “làm kết việc chứ không hết giờ”; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, sạch đẹp....

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ ký kết giao ước thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể CBCS trong thực hiện văn hóa công sở; đồng thời rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Trung Dũng