Thay mặt lãnh đạo Tổng cục An ninh, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đã báo cáo với Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Đoàn kiểm tra kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 08 của Đảng ủy CATƯ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là kết quả việc thực hiện 4 việc cần làm ngay trong Hướng dẫn số 11 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ để thực hiện tính “gương mẫu đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết; kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; kết quả việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND, quy chế làm việc, quy trình công tác của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; việc ghi sổ Nhật ký công tác…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh; ghi nhận những ý kiến phát biểu, đề xuất của các đồng chí trong Đảng ủy Tổng cục tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, Đảng ủy Tổng cục An ninh và các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục đã có nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và triển khai thực hiện đạt được những kết quả bước đầu…

Chất lượng các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị được giữ vững và nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức trong Đảng bộ được quan tâm củng cố, xây dựng trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên quyết, kiên trì, làm thường xuyên, liên tục, với quyết tâm chính trị cao gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, Đảng ủy và các cấp trong Đảng bộ Tổng cục An ninh cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ngay từ cấp chi bộ, Đảng bộ cơ sở, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; có biện pháp khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh phê bình của đảng viên…

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, coi đó là việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu gương trong việc cam kết và thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống…

Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ. Thực hiện tốt các quy định của Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ về công tác cán bộ; nhất là về sắp xếp, kiện toàn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017.

Kim Anh