Trong nhiệm kì qua, Đảng bộ Tạp chí CAND đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tạp chí CAND lần thứ II, nhiệm kì 2010-2015 đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tạp chí CAND, các lĩnh vực công tác đều hoàn thành đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên được chú trọng, đổi mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình, tính chất công việc của đơn vị; công tác chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng các cuộc hội thảo, bài viết ngày một nâng lên, đảm bảo tính lý luận, tư tưởng và các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, góp phần phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và các đoàn thể quần chúng được quan tâm chỉ đạo, ngày càng đi vào nền nếp...

Trung tướng Trần Bá Thiều tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí CAND nhiệm kì 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục, Trung tướng Trần Bá Thiều biểu dương thành tích của Đảng bộ Tạp chí CAND đạt được trong nhiệm kì vừa qua.

Nhấn mạnh 5 công tác trọng tâm mà Tạp chí CAND cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Trung tướng Trần Bá Thiều nêu rõ: Đảng bộ Tạp chí CAND cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; cán bộ, đảng viên, biên tập viên phải giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, nhận thức rõ phạm vi, chức trách, nhiệm vụ công tác của mình để quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tạp chí CAND cần không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng qua từng bài viết; tập trung nghiên cứu, làm sâu sắc những vấn đề nổi lên trong tình hình mới. Đồng thời, phải xây dựng hệ thống cộng tác viên rộng khắp, có chế độ chính sách hợp lý, đặc biệt là đối với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành để họ gắn bó với Tạp chí CAND; tiếp tục duy trì, phát huy việc tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, gắn với tổ chức nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí CAND trong thời gian tới.

Trần Xuân