Tham gia lớp học có 115 đảng viên thuộc nhiều đơn vị khác nhau trong lực lượng CAND. 

Lớp bồi dưỡng là hoạt động nhằm trang bị cho các đảng viên mới trong CAND kiến thức, những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lên Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. 

Khai mạc lớp bồi dưỡng tại Hà Nội ngày 28-5

Trên cơ sở đó, các Đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


N.H