Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định công tác CNCH của lực lượng PCCC để thay thế Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

Đại diện các đơn vị đưa ra ý kiến.

Nghị định quy định công tác CNCH của lực lượng PCCC có liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; việc xây dựng và ban hành Nghị định sẽ bảo đảm việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm tính mạnh, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và có tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, đại diện các đơn vị liên quan đưa ra ý kiến về kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định, đề cương và dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị định.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Ban soạn thảo Nghị định quy định công tác CNCH của lực lượng PCCC; quyết định thành lập Tổ biên tập Dự thảo Nghị định quy định công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC. Trong đó, Trung tướng, TS. Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban soạn thảo. Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm Phó Trưởng Ban...

M.Hiền