Tại Hội thảo, lãnh đạo Văn phòng Bộ đã báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Công an năm 2015...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 là một dấu mốc quan trọng nhằm đánh giá lại quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND) và quá trình 30 năm đổi mới công tác Công an. Để chuẩn bị cho thành công của Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu các đại biểu phát biểu ý kiến, góp ý tại Hội thảo cần tập trung đánh giá về tình hình thế giới, khu vực có tác động đến chính trị, kinh tế- xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh trong nước; tình hình và kết quả thực hiện các mặt công tác Công an. Đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân...trên cơ sở đó dự báo tình hình và đưa ra được những định hướng cụ thể về các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an trong thời gian tới…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp công tác Công an năm 2015; Nghị quyết về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2015; Chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an năm 2015 của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 và khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND năm 2015…

Hiếu Quỳnh