Theo báo cáo của Trung tâm Báo chí Bộ Công an, trong tháng 10/2010, lực lượng CAND các cấp đã nỗ lực, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, góp phần đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Trong đó, các cơ quan báo chí CAND đã tích cực và chủ động thông tin, tuyên truyền về các mặt kinh tế - chính trị - xã hội nói chung và hoạt động của lực lượng CAND nói riêng, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã thảo luận về các mặt hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND tháng 10-2010 và những ngày đầu tháng 11-2010, đồng thời đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, xuất bản trong thời gian tới, góp phần vào công tác giữ gìn ANTT và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước

PV