Đây là chuyến đi thực hành chính trị xã hội đầu tiên của sinh viên chuyên ngành Tư pháp hình sự.

Trong thời gian thực tế tại địa phương, học viên sẽ tham gia các hoạt động của chính quyền, Công an cơ sở, tìm hiểu về tình hình an ninh trật tự, kinh tế - xã hội, văn hoá lịch sử, các hoạt động cộng đồng và tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên thanh niên nơi đóng quân.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các học viên học hỏi kinh nghiệm thực tiễn công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, qua đó bổ sung kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm của các đợt thực hành chính trị xã hội của Học viện trong nhiều năm qua.

Thu Hà