Tại Hội nghị, gần 700 cán bộ, giáo viên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đại diện các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn được lãnh đạo phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nam thông báo tình hình hoạt động của các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng; về bản chất, âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của tổ chức khủng bố Việt Tân - tên gọi tắt của “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” – tổ chức do các đối tượng phản động lưu vong người Việt ở nước ngoài cầm đầu; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tổ chức khủng bố Việt Tân; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Trung Dũng