Phóng viên: Công tác tham mưu CAND luôn gắn liền với hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng Tham mưu CAND trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017?

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng tham mưu CAND ngày càng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; chất lượng các mặt công tác tham mưu CAND ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, lực lượng Tham mưu CAND đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thường xuyên đổi mới, cải tiến các mặt công tác, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong tổ chức công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra.

Lực lượng Tham mưu CAND đã có nhiều đóng góp tích cực trong bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đóng góp cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ động làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phát huy mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan tham mưu Công an các cấp đã thực hiện tốt chức năng người phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình, công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật CAND, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu trong CAND tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với tính chất chiến đấu của lực lượng vũ trang, có sự thống nhất, chuyên sâu từ Bộ đến Công an các địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu được tăng cường, củng cố và xây dựng vững mạnh.

Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, Văn phòng Bộ, đồng thời là Văn phòng Đảng ủy CATW đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; có 36 lượt tập thể, cán bộ, chiến sỹ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp khen thưởng.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, thực hiện đổi mới công tác tham mưu.

Phóng viên: Khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND năm 2017 là: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Văn phòng Bộ đã tham mưu triển khai, thực hiện như thế nào?

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng: Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ, đồng thời là Văn phòng Đảng ủy CATW chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở hội nghị, gắn với hội nghị tổng kết công tác năm 2016 để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khẩu hiệu hành động trong toàn lực lượng.

Văn phòng Đảng ủy CATW đã ban hành công văn hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xác định những nội dung cụ thể để triển khai thực hiện khẩu hiệu hành động, nhất là nội dung “đổi mới". Qua hơn 5 tháng thực hiện khẩu hiệu hành động, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an có chuyển biến rõ rệt; tinh thần trách nhiệm trong công việc được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật công tác đi vào nền nếp; hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới, cải tiến các mặt công tác; chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Do vậy, trong quý I năm 2017, an ninh chính trị của đất nước tiếp tục được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; kiềm chế gia tăng tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để sản xuất, kinh doanh, phục vụ khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước... 

Phóng viên: “Đảng bộ CATW phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”... Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đảng ủy CATW đã tham mưu để thực hiện yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư nêu trong Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 như thế nào?

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa”, ngay sau Hội nghị toàn quốc của Trung ương, Văn phòng Đảng ủy CATW đã tham mưu với Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong CAND để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt những nội dung chính, cốt lõi của Nghị quyết. Đảng bộ CATW là một trong những Đảng bộ sớm nhất tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên. Đến nay, cấp ủy các cấp trong CAND đều ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

Văn phòng Đảng ủy CATW đã tham mưu với Đảng ủy CATW lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của lực lượng CAND. Xác định năm 2017 là năm về cán bộ; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là Công an của nhân dân, phục vụ nhân dân.

Đã tham mưu, phục vụ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và cá nhân lãnh đạo Bộ Công an với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, bám sát hướng dẫn của Bộ Chính trị. Ngoài ra còn tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!  

Anh Hiếu (thực hiện)