Theo đó, 100% đoàn viên, cơ sở Đoàn ký kết thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ" và thi đua đạt danh hiệu "Chi đoàn văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND".

Giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên tinh thần dũng cảm, mưu trí, nâng cao bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phấn đấu có trên 80% đoàn viên thanh niên xung phong, tình nguyện trên các lĩnh vực công tác.

Góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên Công an Thái Bình "Văn hóa, kỷ cương và trách nhiệm", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Nguyễn Dung