Tại khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về hoạt động an toàn trên không gian mạng: 

Các nguyên lý và kỹ thuật phòng vệ mạng; đồng thời hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn sử dụng mạng Internet xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia trong giai đoạn hiện nay. 

PV