Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, Trung tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên hợp đồng lao động trong Văn phòng phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Lương Tam Quang Chánh Văn phòng Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt

Đồng chí Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an yêu cầu, các đơn vị quán triệt, triển khai, bám sát tiến độ kế hoạch và các đợt thi đua để chủ động thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang lại ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chú trọng đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong mọi hoạt động của đơn vị, tạo sức thu hút và động viên, khuyến khích để đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt.

M.Tuệ - M.Hiền