Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và đại diện lãnh đạo các Cục chức năng của Tổng cục Chính trị CAND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười trao quyết định giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND.

Theo quyết định giao một số quyền cấp trên cơ sở, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND được thực hiện một số quyền quy định tại Khoản 2, Hướng dẫn số 38 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười yêu cầu: Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND phải khẩn trương đề xuất kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và xây dựng Đề án lập các tổ chức cơ sở trực thuộc, triển khai Quyết định của Bộ trưởng và Quyết định số 11822-QĐ/X11(X12) của Tổng cục Chính trị CAND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của phòng công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng. 

Sau khi được giao một số quyền cấp trên cơ sở, hệ thống tổ chức được kiện toàn, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng ngang tầm với chức năng nhiệm vụ.

Gia Bình